Privacybeleid

Osteopathie Kimaya hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Osteopathie Kimaya houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Osteopathie Kimaya zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via mail-adres: info@osteopathiekimaya.nl.


Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Osteopathie Kimaya verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Voor de bestellingen van de nodige materialen welke tijdens de behandeling eventueel noodzakelijk zijn 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Osteopathie Kimaya de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Contact gegevens: telefoonnummer, E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Osteopathie Kimaya opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna 20 jaar bewaartermijn, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).


Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Osteopathie Kimaya  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling met andere hulpverleners, zoals collega osteopaten, huisarts of derden. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;

Osteopathie Kimaya zal de volgende gegevens mogelijk van u vragen:

 • Naam, adres (werk)gegevens
 • AGB-code

Uw persoonsgegevens worden door Osteopathie Kimaya opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Echter dit gebeurd NOOIT zonder uw toestemming en uw krijgt een kopie van de verstrekte informatie.

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Bewaartermijn

Osteopathie Kimaya bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

Osteopathie Kimaya
Sprinkstraat 55C
6269AN Margraten
Tel. 06-12946238
info@osteopathiekimaya.nl